Laman

Dompet Donasi Blog
Kumpulan Artikel Islami

No Rek : 046-10-45-234

A/N : Budi Darmawan

Amalan Doa sehari-hari

Written By Ummu Marwah on Minggu, 08 April 2012 | 01.04

    
 oleh Ummu Marwah pada 8 Juni 2010Bismillahir Rahmani Rahiim

Doa Kanzul Arsyh

Laailaaha illallahu subhanaal Malilkil Qudduus.
Laailaaha illallahu subhanaal ;Azizil Jabbaar
Laailaaha illallahu subhanaar RauufirRahiim
Laailaaha illallahu subhanaal Gha-fuuruRahiim
Laailaaha illallahu subhanaal Kariimil Hakiim
Laailaaha illallahu subhanaal Qawiyyil Waqiyyi
Laailaaha illallahu subhanaal Lathiifil Khabiir
Laailaaha illallahu subhanaanash Shamadil Ma’buud
Laailaaha illallahu subhanaal Ghafuuril Waduud
Laailaaha illallahu subhanaal Wakiilil Kafiil
Laailaaha illallahu subhanaal Ra-qiibil Hafiiz
Laailaaha illallahu subhanaad Daa-imil Qaaim
Laailaaha illallahu subhanaal Muhyil Mumiit
Laailaaha illallahu subhanaal Hay-yil Qayyuum
Laailaaha illallahu subhanaal Khaaliqil Baarii
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Aliyyil ‘Aziim
Laailaaha illallahu subhanaal Waa-hidil Ahad
Laailaaha illallahu subhanaal Mukminul Muhaimin
Laailaaha illallahu subhanaal Hasiibisyahiid
Laailaaha illallahu subhanaal Haliimil Kariim
Laailaaha illallahu subhanalawwalil Qadiim
Laailaaha illallahu subhanalawwal Akhiir
Laailaaha illallahu subhanaazzhaahiril Baathiin
Laailaaha illallahu subhanaal Kabiiril Muta’aal
Laailaaha illallahu subhanaal Qaa-dhil Haajaat
Laailaaha illallahu subhanar Rabbil ‘Arsyil ‘Azhiim
Laailaaha illallahu subhanar Rahmaanir Rahiim
Laailaaha illallahu subhanar Rabbiyyal a’alaa
Laailaaha illallahu subhanaal Burhaanis Sulthaan
Laailaaha illallahu subhanaal Samii’il Bashiir
Laailaaha illallahu subhanaal Waahidil Qahhaar
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Aliimil Hakiim
Laailaaha illallahu subhanas Sattaril Ghaffaar
Laailaaha illallahu subhanar Rahmaaniddayyaan
Laailaaha illallahu subhanaal Kabiiril Akbar
Laailaaha illallahu subhanaal’Aliimil ‘Allaam
Laailaaha illallahu subhanas Syaafil Kaafi
Laailaaha illallahu subhanaal’Azhiimil Baaqi
Laailaaha illallahu subhanas Shamadil Ahad
Laailaaha illallahu subhanar Rabbil Ardhil Wasssamaawaat
Laailaaha illallahu subhanaa Khaaliqil Makhluqaat
Laailaaha illallahu subhana Man Khalaqal Laila Wannahaar
Laailaaha illallahu subhanaal Khaaliqir Razzaaq
Laailaaha illallahu subhanaal Fattaahil ‘Aliim
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Azizil Ghaniyyi
Laailaaha illallahu subhanaal Ghafuuris Syakuur
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Azhiimil ‘Aliim
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Mulki Wal Malakuut
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Haybati Wal Qudrah
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Kibri Wal Jabaruut
Laailaaha illallahu subhanaal Sattaril ‘Azhiim
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Aliimil Ghaiib
Laailaaha illallahu subhanaal Hamdil Majiid
Laailaaha illallahu subhanaal Hakiimil Qadiim
Laailaaha illallahu subhanaal Qaadirissattaar
Laailaaha illallahu subhanaal Sami ‘il ‘Aliim
Laailaaha illallahu subhanaal Ghaniyyil ‘Azhiim
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Allaamissalaam
Laailaaha illallahu subhanaal Malikin Nashiir
Laailaaha illallahu subhanaal Ghaniyyir Rahmaan
Laailaaha illallahu subhanaal Qariibil Hasanaat
Laailaaha illallahu subhanaal Waliyyil Hasanaat
Laailaaha illallahu subhanaal Shabuuris Sattaar
Laailaaha illallahu subhanaal Khaaliqun Nuur
Laailaaha illallahu subhanaal Ghaniyyil Mu’jiz
Laailaaha illallahu subhanaal Faadlilis Syakuur
Laailaaha illallahu subhanaal Ghaniyyil Qadiim
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Jalaalil Mubiin
Laailaaha illallahu subhanaal Khaaliqil Mukhlish
Laailaaha illallahu subhanaal Shaadiqil Wa’d
Laailaaha illallahu subhanaal Haqqil Mubiin
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Quawwatil Matiin
Laailaaha illallahu subhanaal Qawwiyyil ‘Aziiz
Laailaaha illallahu subhanaal Hayyil Ladzi La Yamuut
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Allaa Mil Ghuyuub
Laailaaha illallahu subhanaal Sattaril Ghuyuub
Laailaaha illallahu subhanaal Dzil Ghufraanil Musta’aan
Laailaaha illallahu subhanar Rabbil ‘Alamiin
Laailaaha illallahu subhanar Rahmaanis Sattaar
Laailaaha illallahu subhanar Rahiimil Ghaffaar
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Azizil Wahhaab
Laailaaha illallahu subhanaal Qaadiril Muqtadir
Laailaaha illallahu subhanaalDzil Ghufraanil Haliim
Laailaaha illallahu subhana Malikil Mulk
Laailaaha illallahu subhanaal Baari il Mushawwir
Laailaaha illallahu subhanaal ‘Azizil Jabbaar
Laailaaha illallahu subhanaal Jabbaril Mutakabbir
Laailaaha illallahu subhanaallahil ‘amma yasifuun
Laailaaha illallahu subhanaal Qudduusis Subbuuh
Laailaaha illallahu subhanar Rabbil Malaaiati Warruuh
Laailaaha illallahu subhana Dzil aalaa’I wannamaak
Laailaaha illallahu subhanaa Malikil Maqsuud
Laailaaha illallahu subhanaal Hannaanil Mannaan
Laailaaha illallahu aadamu shafiyullah
Laailaaha illallahu Nuuhu Najiyullah
Laailaaha illallahu Ibrahimu Khalilullaah
Laailaaha illallahu Ismaa’iilu dzabihullaah
Laailaaha illallahu Musaa Kaliimullaah
Laailaaha illallahu Dawwuudu Khalifatullaah
Laailaaha illallahu ‘Iisaa Ruuhullaah
Laailaaha illallahu Muhammadar Rasulullaah

Allahumarhamnaa Bibarakaati Taraati Muusaa Wa Injiili ‘Iisaa Wazabuuri Daawuuda Wa Furqaani Muhammadarr Rasulullahi Shallallahu ‘Alaihi Wassallaama Birahmitika Yaa Arhamar Raahimiin Walhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin.

0 komentar:

Posting Komentar

Backlinks Otomatis Ummu Marwah

Ingin Link anda nonggol disini silahkan copy paste link Ummu Marwah dibawah ini ke blog anda setelah itu klik link Ummu Marwah dari blog anda dan lihat hasilnya link anda otomatis nempel disini selamanya
Kumpulan Artikel Islami