Laman

Dompet Donasi Blog
Kumpulan Artikel Islami

No Rek : 046-10-45-234

A/N : Budi Darmawan

JIn:Pahala,Siksa,dan Taklif

Written By Ummu Marwah on Minggu, 08 April 2012 | 00.54

                                                    
oleh Ummu Marwah pada 28 Mei 2010
ALLAH berfirman,"...Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku...(QS Thaha [20]:123) merupakan khithab (pembicaraan) yang ditujukan kepada siapapun yang diturunkan dari surga.Kebenaran penafsiran ini dikuatkan dengan ungkapan sebelumnya,"Turunlah kamu dari surga bersama-sama,sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain."Kedua pembicaraan ini mencakup bangsa jin.Mereka dilarang sesuai dengan syariat para nabi.Berdasarkan kesepakatan para ulama,Rasulullah juga di utus untuk bangsa jin,sebagaimana ia diutus untuk bangsa manusia.Siapapun yang yang melanggar aturan yang dibawanya,baik dari bangsa jin maupun manusia,akan menangung akibatnya.Para ulama berpendapat,apakah jin yang masuk islam akan masuk surga?...Mayoritas ulama mengatakan bahwa bangsa jin yang berbuat baik,pasti akan masuk surga dan yang berbuat jahat akan masuk neraka.Meskipun demikian,Abu Hanifah mengatakan bahwa mereka berbuat baik hanya akan selamat di neraka.Adapun surga,tidak pernah akan dihuni oleh anak keturunan iblis karena surga hanya diperuntukkan bagi anak keturunan Adam yang saleh.Para ulama beralasan,....@Pertama,berdasarkan Surah Thaha [20]:123.ALLAH telah menjelaskan bahwa SIAPAPUN YANG MENGIKUTI PETUNJUK-NYA,ia tidak akan pernah mengalami sedih,sesat,celaka,dan takut.Ayat tersebut sama sekali tidak hanya menyatakan ketiadaan siksaan,sudah barang tentu bangsa jin yang beriman akan masuk surga.Menurut para ulama,kalau bukan karena ayat tersebut menunjuk pada perintah yang tidak pernah ada,tidak ada pujian bagi manusia yang beriman.Justru karena ada perintahdi dalam ayat tersebut,hilanglah rasa takut dan sedih.Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa maksud dari ayat tersebut adalah siapapun yang mengikuti petunjuk-Nya,ia pasti akan mendapatkan kenikmatan dan akan terhindar dari celaka.Oleh sebab itu,ketika Adam diturunkan dari surga,ia mersa takut,sedih,dan kesusahan.Kemudian ALLAH memberitahukan bahwa Dia akan memberikan kenikmatan kepada Adam dan keturunannya yang mengikuti petunjuk-Nya.Maka ketka mereka memasuki surga,hilanglah perasaan sedih dan susah......@Kedua,berdasarkan ayat,"Dan (ingatlah)ketika Kami hadapkan kepadamu (Muhhamma) serombongan jin yang mendengarkan (bacaan)Al-Qur'an maka ketika mereka mengadiri(pembacaan)nya mereka berkata,'Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)."Maka ketika selesai,mereka kembali kepada kaumnya(untuk) memberi peringatan.Mereka berkata,"Wahai kaum kami!,,Sungguh kami telah mendengar Kitab (Al-Qur'an)yang diturunkan setelah Musa,membenarkan (kitab-kitab) yang datang sebelumnya,membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.Wahai kaum kami!,,Terimalah (seruan) orang(Muhammad) yang menyeru kepada ALLAH.Dan berimanlah kepada-Nya,niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih."(QS Al-Ahqaf [46]:29-31).ALLAH menerangkan bahwa barangsiapa yang menjawab seruan-Nya,ia akan diampuni dari segalah dosanya.Jika bangsa jin sudah menjawab seruan,tetapi hanya selamat dari siksaan,yang demikian itu cukup dengan firman-Nya,"....dan lepaslah kamu dari azab yang pedih."(QS Al-Ahqaf [46]:31).Akan tetapi,kesempurnaan nikmat ALLAH hanya dapat dicapai apabila seseorang sudah memasuki surga.......@Ketiga,ALLAH berfirman tentang bidadari surga,"...tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya...."(QS Ar-Rahman [55]:56).Ayat ini menunjukan bahawa siapapun dari golongan jin dan manusia yang beriman,ia akan masuk surga yang bidadarinya belum pernah disentuh orang.Selain itu,ayat ini juga menunjukkan bahwa bangsa jin yang beriman pun berharap dapat menyentuh para bidadari surga,sebagaimana manusia.Jika mereka termasuk golongan yang tidak dapat masuk surga,mengapa ayat tersebut menyebutkan bangsa jin?......@Keempat,berdasarkan firman ALLAH,"Maka jika kamu tidak mampu membuatnya,dan (pasti)tidak akan mampu maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu,yang disediakan bagi orang-orang kafir.Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk meraka(disediakan)surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.Setiap meraka diberi rezki buah-buahan dari surga,mereka berkata,"Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.'Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa.Dan disana mereka (memperoleh)pasangan-pasangan yang suci.Merka kekal didalamnya."(QS Al-Baqarah [2]:24-25).Diantara bangsa jin ada yang mukmin dan adapula yang kafir.Jin-jin mukmin berkata,"Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran....."QS Al-Jinn [72]:14)......@Kelima,ALLAH berfirman tentang jin-jin yang baik,"....Siapa yang Islam maka merka itu telah memilih jalan yang lurus.".QS Al-Jinn [72]:14).Jalan yang lurus (ar-rusydu) dalam ayat ini dapat diartikan sebagai petunjuk dan kebahagiaan,yaitu yang menunjukkan pada AL-Qur'an.Barangsiapa yang tidak masuk surga,ia tidak akan mendapatkan petunjuk,bahkan tidak akan mencapai petunjuk,kecuali sekadar mengetahuinya.......@Keenam,berdasarkan firman ALLAH,"Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi,yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada ALLAH dan rasul-rasul-Nya.Itulah karunia ALLAH,yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.Dan ALLAH mempunyai karunia yang besar."(QS Al-Hadid [57]:21).Jin-jin yang beriman kepada ALLAH dan kepada rasul-Nya,mereka masuk dalam kategori kelompok yang berbahagia.......@Ketujuh,berdasarkan firman ALLAH,"Dan (ingatlah) pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua (dan ALLAH berfirman),"Wahai golongan jin!..Kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata,'Ya Tuhan,kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang.'ALLAH berfirman,'Nerakalah tempat kamu selama-lamanya,kecuali ALLAH menghendaki lain.'Sungguh Tuhanmu Mahabijaksana,Maha mengetahui.Dan demikianalah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya,sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.Wahai golongan jin dan manusia!!..Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri,mereka menyampaikan ayat-ayat-Ku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini?'..Mereka menjawab,'(Ya),kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.'Tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.Demikianlah (para rasul diutus)karena Tuhanmu tidak akan membinasakan sesuatu negri secara zalim,sedang penduduknya dalam keadaan lengah(belum tahu).Dan masing-masing orang ada tingkatannya,(sesuai)dengan apa yang mereka kerjakan....."(QS Al-An'am [6]:128-132).Ayat ini sangat umum menunjukan kepada jin dan manusia.Setiap perbuatan mereka memiliki tingkatan-tingkatan sendiri sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan.......@kedelapan,berdasarkan firman ALLAH,"Sesungguhnya orang-orang yang berkata,'Tuhan kami adalah ALLAH,'kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata),'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati;dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh)surga yang telah dijanjikan kepadamu."(QS Fushshilat [41]:30) dan firman ALLAH,"Sesungguhnya orang-orang yang berkata,'Tuhan kami adalah ALLAH,'kemudian mereka istiqamah tidak ada rasa khawatir pada mereka,dan mereka (pula) bersedih hati.Mereka itulah para penghuni surga,kekal didalamnya;sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan."(QS Al- Ahqaf [46]:13-14).Ada tiga poin pokok dalam ayat-ayat tersebut.1)Kata penghubung yang bersifat umum.2)Urutan (tingkatan) pahala yang menunjukkan bahwa jin juga mempunyai hak untuk masuk surga,terdapat dalam kata Tuhan kami ialah ALLAH dengan beristqamah.Dengan sebab dan alasan-alasan tersebut,secara umum mereka termasuk yang akan masuk surga.Namun,karena masuk surga itu berurutan sesuai pengakuannya kepada ALLAH,kemudian meneguhkan diri,siapapun yang melakukan hal tersebut,ia berhak masuk surga.3)ALLAH berfirman,"....Kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak (pula) berduka cita.Mereka itulah penghuni-penghuni surga,mereka kekal didalamnya;sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan."(QS A-Ahqaf [46]:13-14).Jadi,barangsiapa yang tidak ada rasa takut dan sedih,ia adalah ahli surga,sebagaimana keterangan dlam ayat,"....Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku,niscaya tidak ada kekahwatiran atas mereka,dan tidak(pula) mereka bersedih hati.'(QS AL-Baqarah [2]:38).Ayat ini mencakup bangsa jin dan manusia.......@Kesembilan,Jika di antara bangsa jin yang masuk neraka karena keadilan ALLAH ,mereka yang masuk surga dikarenakan kemurahan dan rahamat ALLAH semata.Oleh karena itu,sesorang tidak akan masuk neraka.kecuali ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka.Seseorang bisa saja masuk surga meskipun ia tidak pernah berbuat kebaikan karena, disebabkan oleh doa,shalat,sedekah,dan kebaikan-kebaikan lain yang diperbuat oleh kerabat serta oarang-orang mukmin,yang dihadiakan kepadanya.Berbeda dengan neraka.Seseorang tidak akan pernah masuk neraka,kecuali dikarenakan perbuatan-perbuatannya sendiri.Dengan dasar AL-Qur'an dan hadis serta kesepakatan para ulama,jin yang berbuat jahat akan dimasukan ke neraka berdasarkan keadilan ALLAH dan perbuatan mereka sendiri.Jika ia masuk surga,pastilah dikarenakan karunia ALLAH dan perbuatan mereka sendiri.Dikatakan bahwa golongan jin hanya bertempat di pinggiran surga,Ahli surga dapat melihat mereka,tetapi mereka tidak dapat melihat ahli surga,sebagaimana di dunia,mereka bisa melihat manusia,tetapi manusia tidak bisa melihat mereka.**********Semoggah manfaat......Barokallahu fhikum......was..wr..wb.

0 komentar:

Posting Komentar

Backlinks Otomatis Ummu Marwah

Ingin Link anda nonggol disini silahkan copy paste link Ummu Marwah dibawah ini ke blog anda setelah itu klik link Ummu Marwah dari blog anda dan lihat hasilnya link anda otomatis nempel disini selamanya
Kumpulan Artikel Islami